Clients

Gatorade

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรมวิ่ง Virtual Run เพื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกสาขาและทุกภาคส่วน รับสมัคร 300 คน ระยะเวลาการแข่งขัน 2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล:
ชื่อชาเลนจ์ : SBPT Virtual Run be Better with GATORADE
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1500K
ของรางวัล
*ผู้แข่งขันสามารถแลกรับของรางวัลตามระยะทางวิ่งสะสมในกิจกรรม Gain the Gear ได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
10K : ชื่อรางวัล GAT Squeeze Bottle จำนวน Unlimited
15K : ชื่อรางวัล GAT Sea Bag จำนวน 100 ชิ้น
30K : ชื่อรางวัล GAT Sport Bag จำนวน 50 ชิ้น
50K : ชื่อรางวัล GAT Windbreaker จำนวน 20 ชิ้น
75K : ชื่อรางวัล GAT Premium Set จำนวน 15 ชิ้น
120K : ชื่อรางวัล Mi AitDots Pro 2 จำนวน 10 ชิ้น

Clients

Mitsubishi Electric

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรม csr ภายในองค์กร และให้พนักงานทุกภาคส่วนประมาณ 5,000 คนมีส่วนร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ จึงเลือกสร้างกิจกรรม เดิน/วิ่ง การกุศล นำระยะทางมาแปลง เป็นเงินบริจาค (1KM=0.50 THB) เพื่อสมทบทุนเข้าโรงพยาบาลชลบุรี

รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อชาเลนจ์ : 1,000,000 KM to Goal “ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้”
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1,000,000 KM
กติกาและของรางวัล:
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภททีมและบุคคล และแบ่งตามช่วงอายุ

Clients

NBA Sport Management

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรม Virtual Run เพื่อแจกลู่วิ่งรุ่น GT5 ให้แก่ผู้โชคดีที่ชนะการแข่งขันด้วยการจับรางวัล รายการ Virtual Run NBA Championship "ยิ่งวิ่งยิ่งได้" 21 Day Challenge [ระยะ 10K] ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาและของรางวัล: 3 ขั้นตอน
1.กด Like FB Page NBA sportmanagement และ  Wirtual
2.กด Follow Instagram "wirtual.app"
3.โหลดแอป WIRTUAL ลงสมัครรายการ NBA Championship และวิ่งด้วยแอป Strava กดส่งผลผ่านแอป WIRTUAL ให้ครบ 10 กิโลเมตร

Clients

Gatorade

โจทย์: ต้องการจัดกิจกรรมวิ่ง Virtual Run เพื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกสาขาและทุกภาคส่วน รับสมัคร 300 คน ระยะเวลาการแข่งขัน 2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล:
ชื่อชาเลนจ์ : SBPT Virtual Run be Better with GATORADE
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1500K
ของรางวัล
*ผู้แข่งขันสามารถแลกรับของรางวัลตามระยะทางวิ่งสะสมในกิจกรรม Gain the Gear ได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
10K : ชื่อรางวัล GAT Squeeze Bottle จำนวน Unlimited
15K : ชื่อรางวัล GAT Sea Bag จำนวน 100 ชิ้น
30K : ชื่อรางวัล GAT Sport Bag จำนวน 50 ชิ้น
50K : ชื่อรางวัล GAT Windbreaker จำนวน 20 ชิ้น
75K : ชื่อรางวัล GAT Premium Set จำนวน 15 ชิ้น
120K : ชื่อรางวัล Mi AitDots Pro 2 จำนวน 10 ชิ้น
รูปของรางวัลที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้เราคือ รูปของรางวัล 1200x1200 px พื้นหลังใส

Clients

Mitsubishi Electric

โจทย์: ลูกค้าต้องการจัดกิจกรรม csr ภายในองค์กร และให้พนักงานทุกภาคส่วนประมาณ 5,000 คนมีส่วนร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ จึงเลือกสร้างกิจกรรม เดิน/วิ่ง การกุศล นำระยะทางมาแปลง เป็นเงินบริจาค (1KM=0.50 THB) เพื่อสมทบทุนเข้าโรงพยาบาลชลบุรี

รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อชาเลนจ์ : 1,000,000 KM to Goal “ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้”
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1,000,000 KM
กติกาและของรางวัล:
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภททีมและบุคคล และแบ่งตามช่วงอายุ

Clients

NBA Sport Management

โจทย์: ต้องการจัดกิจกรรม Virtual Run เพื่อแจกลู่วิ่งรุ่น GT5 ให้แก่ผู้โชคดีที่ชนะการแข่งขันด้วยการจับรางวัล รายการ Virtual Run NBA Championship "ยิ่งวิ่งยิ่งได้" 21 Day Challenge [ระยะ 10K] ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาและของรางวัล: 3 ขั้นตอน
1.กด Like FB Page NBA sportmanagement และ  Wirtual
2.กด Follow Instagram "wirtual.app"
3.โหลดแอป WIRTUAL ลงสมัครรายการ NBA Championship และวิ่งด้วยแอป Strava กดส่งผลผ่านแอป WIRTUAL ให้ครบ 10 กิโลเมตร

ต้องการจัดงานวิ่ง Virtual Run?

ให้เราช่วยคุณลดต้นทุน เพิ่มยอดผู้สมัคร และจัดงานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีและสามารถรองรับผู้สมัครจำนวนมากได้

ติดต่อเรา