Clients

Gatorade

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรมวิ่ง Virtual Run เพื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกสาขาและทุกภาคส่วน รับสมัคร 300 คน ระยะเวลาการแข่งขัน 2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล:
ชื่อชาเลนจ์ : SBPT Virtual Run be Better with GATORADE
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1500K
ของรางวัล
*ผู้แข่งขันสามารถแลกรับของรางวัลตามระยะทางวิ่งสะสมในกิจกรรม Gain the Gear ได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
10K : ชื่อรางวัล GAT Squeeze Bottle จำนวน Unlimited
15K : ชื่อรางวัล GAT Sea Bag จำนวน 100 ชิ้น
30K : ชื่อรางวัล GAT Sport Bag จำนวน 50 ชิ้น
50K : ชื่อรางวัล GAT Windbreaker จำนวน 20 ชิ้น
75K : ชื่อรางวัล GAT Premium Set จำนวน 15 ชิ้น
120K : ชื่อรางวัล Mi AitDots Pro 2 จำนวน 10 ชิ้น

Clients

Mitsubishi Electric

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรม csr ภายในองค์กร และให้พนักงานทุกภาคส่วนประมาณ 5,000 คนมีส่วนร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ จึงเลือกสร้างกิจกรรม เดิน/วิ่ง การกุศล นำระยะทางมาแปลง เป็นเงินบริจาค (1KM=0.50 THB) เพื่อสมทบทุนเข้าโรงพยาบาลชลบุรี

รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อชาเลนจ์ : 1,000,000 KM to Goal “ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้”
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1,000,000 KM
กติกาและของรางวัล:
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภททีมและบุคคล และแบ่งตามช่วงอายุ

Clients

NBA Sport Management

รายละเอียด: ต้องการจัดกิจกรรม Virtual Run เพื่อแจกลู่วิ่งรุ่น GT5 ให้แก่ผู้โชคดีที่ชนะการแข่งขันด้วยการจับรางวัล รายการ Virtual Run NBA Championship "ยิ่งวิ่งยิ่งได้" 21 Day Challenge [ระยะ 10K] ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาและของรางวัล: 3 ขั้นตอน
1.กด Like FB Page NBA sportmanagement และ  Wirtual
2.กด Follow Instagram "wirtual.app"
3.โหลดแอป WIRTUAL ลงสมัครรายการ NBA Championship และวิ่งด้วยแอป Strava กดส่งผลผ่านแอป WIRTUAL ให้ครบ 10 กิโลเมตร

Clients

Gatorade

โจทย์: ต้องการจัดกิจกรรมวิ่ง Virtual Run เพื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกสาขาและทุกภาคส่วน รับสมัคร 300 คน ระยะเวลาการแข่งขัน 2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล:
ชื่อชาเลนจ์ : SBPT Virtual Run be Better with GATORADE
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1500K
ของรางวัล
*ผู้แข่งขันสามารถแลกรับของรางวัลตามระยะทางวิ่งสะสมในกิจกรรม Gain the Gear ได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
10K : ชื่อรางวัล GAT Squeeze Bottle จำนวน Unlimited
15K : ชื่อรางวัล GAT Sea Bag จำนวน 100 ชิ้น
30K : ชื่อรางวัล GAT Sport Bag จำนวน 50 ชิ้น
50K : ชื่อรางวัล GAT Windbreaker จำนวน 20 ชิ้น
75K : ชื่อรางวัล GAT Premium Set จำนวน 15 ชิ้น
120K : ชื่อรางวัล Mi AitDots Pro 2 จำนวน 10 ชิ้น
รูปของรางวัลที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้เราคือ รูปของรางวัล 1200x1200 px พื้นหลังใส

Clients

Mitsubishi Electric

โจทย์: ลูกค้าต้องการจัดกิจกรรม csr ภายในองค์กร และให้พนักงานทุกภาคส่วนประมาณ 5,000 คนมีส่วนร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ จึงเลือกสร้างกิจกรรม เดิน/วิ่ง การกุศล นำระยะทางมาแปลง เป็นเงินบริจาค (1KM=0.50 THB) เพื่อสมทบทุนเข้าโรงพยาบาลชลบุรี

รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อชาเลนจ์ : 1,000,000 KM to Goal “ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้”
ระยะทาง  : Extreme Marathon 1,000,000 KM
กติกาและของรางวัล:
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภททีมและบุคคล และแบ่งตามช่วงอายุ

Clients

NBA Sport Management

โจทย์: ต้องการจัดกิจกรรม Virtual Run เพื่อแจกลู่วิ่งรุ่น GT5 ให้แก่ผู้โชคดีที่ชนะการแข่งขันด้วยการจับรางวัล รายการ Virtual Run NBA Championship "ยิ่งวิ่งยิ่งได้" 21 Day Challenge [ระยะ 10K] ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาและของรางวัล: 3 ขั้นตอน
1.กด Like FB Page NBA sportmanagement และ  Wirtual
2.กด Follow Instagram "wirtual.app"
3.โหลดแอป WIRTUAL ลงสมัครรายการ NBA Championship และวิ่งด้วยแอป Strava กดส่งผลผ่านแอป WIRTUAL ให้ครบ 10 กิโลเมตร

สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นเรื่องที่รอไม่ได้
เริ่มต้นเลยตอนนี้