ประกาศ: การปรับเปลี่ยนของระบบ Holders Level ใหม่ Holders Level Standard

การปรับเปลี่ยนของระบบ Holders Level ใหม่เป็น 'Holders Level Standard'

ในสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดคริปโทฯ ส่งผลให้มูลค่าของราคาเหรียญคริปโทฯ นั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน อาทิเช่น สภาวะอัตราเงินเฟ้อของโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2021 ตลอดจนถึงปัจจุบันที่เป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกัน นโยบายทางการเงินที่มีการปรับเปลี่ยนจากธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งการปรับตัวราคาพื้นฐานของราคาสินค้า เช่น ราคาพลังงาน ราคาโลหะอุตสาหกรรม ราคาพืชพันธุ์และอาหาร เป็นต้น 

จากเหตุผลข้างต้นทำให้มูลค่าเหรียญคริปโทฯ มีความผันผวนและมูลค่าลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าของเหรียญ $WIRTUAL โดยตรง และส่งผลให้มูลค่าของเหรียญ $WIRTUAL ลดลงตามสภาวะของตลาดไปด้วย สิ่งที่ตามมาคือ จำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ต้องถือครองใน Holders Level ไม่สมดุลกับมูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานที่ถือครอง $WIRTUAL สำหรับ Holders Level ในช่วงเริ่มต้นจำเป็นต้องลงทุนในมูลค่าที่สูงกว่าผู้ใช้งานใหม่ การเข้าถึงระดับ Holders Level ที่ง่ายกว่าเดิมด้วยมูลค่าของเหรียญ $WIRTUAL ที่ลดลง อาจจะส่งผลต่อ Tokenomic ของ WIRTUAL ในระยะยาว ทีมงาน WIRTUAL จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ Holders Level ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลของ Holder Level มากขึ้น

การพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์​ Holders Level จะเกิดขึ้นในทุกไตรมาส และมีการประกาศเกณฑ์ Holders Level  ใหม่ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และจะเรียก Holders Level ใหม่นี้ว่า “Holders Level Standard” 

เกณฑ์การปรับเปลี่ยนสำหรับ Holders Level Standard

Holders Level Standard ตั้งแต่ระดับ Starter จนถึงระดับ Emerald จะมีการปรับเกณฑ์จำนวนการถือครองเหรียญ $WIRTUAL เพิ่มขึ้น 100% และสำหรับ Holders Level Standard ระดับ Master จะมีการปรับเกณฑ์การถือครองเหรียญ $WIRTUAL เพิ่มขึ้น 80% โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Starter - 200 $WIRTUAL
 2. Silver - 400 $WIRTUAL
 3. Gold - 1,000 $WIRTUAL
 4. Business - 3,000 $WIRTUAL
 5. Platinum - 10,000 $WIRTUAL
 6. Emerald - 20,000 $WIRTUAL
 7. Master - 45,000 $WIRTUAL 

โดยเกณฑ์จำนวนการถือครองเหรียญ $WIRTUAL สำหรับ Holders Level Standard ใหม่ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญก่อนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การถือครองเหรียญ $WIRTUAL สำหรับ Holders Level Standard จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิม และสำหรับแคมเปญใหม่ที่จะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ Holders Level Standard  หลังการปรับเปลี่ยนจะใช้เกณฑ์ใหม่ทั้งหมด

Holders Level Standard Badge for Scholar 

ในอนาคตจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Holders Level Standard Badge ที่ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันสิทธิประโยชน์จาก Holder Level Standard ให้แก่ผู้ใช้งานอื่นได้ และสำหรับผู้ใช้งานที่มีระดับ Holders Level Standard มากกว่าระดับ Master เท่านั้น

ผู้ใช้งานระดับ Master จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อมีการถือครองเหรียญ $WIRTUAL มากกว่าเกณฑ์ของจำนวนเหรียญที่กำหนดไว้ และจำนวนเหรียญที่ถือครองนั้นเข้ากำหนดตามเกณฑ์ตามระดับ Holders Level Standard อื่น ตัวอย่างเช่น

เกณฑ์จำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ถือครองไว้ใน Internal Wallet สำหรับ Holders Level Standard ระดับ Master มีจำนวน 45,000 $WIRTUAL และผู้ใช้งานดังกล่าวถือครองเหรียญ $WIRTUAL เป็นจำนวน 65,000 $WIRTUAL ณ เวลานั้น จึงมีจำนวนเหรียญที่ถือครองเกินมาจากที่กำหนดจำนวน 20,000 $WIRTUAL ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Emerald ที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องถือครอง ผู้ใช้งานจะได้รับ Badge ระดับ Emerald เพิ่มเติมและสามารถใช้ Badge นี้สำหรับระบบ Scholar เพื่อแบ่งปันสิทธิประโยชน์จาก Holders Level Standard ระดับ Emerald ให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น และจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ต่อเมื่อใช้สำหรับ Scholar เท่านั้น นั่นหมายถึงหากผู้ใช้งานที่ครอบครอง Badge ระดับ Emerald และไม่ได้ใช้ Badge นี้สำหรับ Scholar ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้

กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จำนวนการถือครองเหรียญ $WIRTUAL สำหรับ Holders Level Standard ในการอนาคตและมีการปรับลดลงจำนวนเหรียญ $WIRTUAL สำหรับ Holders Level Standard ผู้ใช้งานในระดับ Master จะได้รับ Badge ของ  Holders Level Standard หลังจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จำนวนเหรียญที่ถือครองเช่น

เกณฑ์จำนวนเหรียญ $WIRTUAL สำหรับ Holders Level Standard ระดับ Master ในปัจจุบันคือ 45,000 $WIRTUAL และผู้ใช้งานถือครองเหรียญ $WIRTUAL ใน Internal Wallet จำนวน 65,000 $WIRTUAL และ WIRTUAL มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จำนวนเหรียญ $WRITUAL สำหรับ Holders Level Standard ระดับ Master จากเดิม 45,000 $WIRTUAL เป็น 25,000 $WIRTUAL เหมือนเดิม 

จึงมีจำนวนเหรียญที่ถือครองเกินมาจากที่กำหนดไว้จำนวน 40,000 $WIRTUAL ผู้ใช้งานจะได้รับ Holders Level Standard ระดับ Master จำนวน 1 ชิ้น, ระดับ Emerald จำนวน 1 ชิ้น และ ระดับ Platinum จำนวน 1 ชิ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการปรับเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ WIRTUAL Halving, รูปแบบการจำหน่าย NFT ใหม่, การยกเลิกการจำหน่าย NFT ระดับ Tier 1 และการเริ่มต้นจำหน่าย NFT ระดับ Tier 2 จะอธิบายรายละเอียดในส่วนถัดไป อย่างไรก็ตามทั้ง WIRTUAL Halving, การเปลี่ยนระบบการจำหน่าย NFT, และยกเลิกจำหน่าย NFT ระดับ Tier 1 และจำหน่าย NFT ระดับ Tier 2 ยังไม่ได้ถูกปรับใช้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 นี้

WIRTUAL Halving

เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งาน WIRTUAL เพิ่มมากขึ้นจะสอดคล้องกับการเติบโตของ WIRTUAL จึงมีจำนวนของเหรียญ $WIRTUAL ที่ได้ถูกแจกจ่ายจาก Sweat Mining แก่ผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ การเพิ่มขึ้นของเหรียญ $WIRTUAL ของผู้ใช้งานที่ได้รับในแต่ละวันจะนำไปสู่ขั้นต่อไปของระบบการจัดลำดับใน Competition Mode เพื่อกำหนดเกณฑ์การได้เหรียญ $WIRTUAL ในแต่ละวันซึ่งจะแปรผันตามการจัดลำดับในแต่ละประเภทกีฬา 

จะมีการนำระบบคะแนน หรือ Health Score มาเป็นเกณฑ์ในตรวจสอบผลการออกกำลังกาย โดยมีการนำค่า BMI หรือดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นของหัวใจ เพศ อายุ รวมทั้งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทกีฬา จึงทำให้ระบบดังกล่าวที่ใช้ในการจัดอันดับมีความแม่นยำมากที่สุด รวมทั้งจำนวนผู้ใช้งานที่ส่งผลการออกกำลังกายในแต่ละประเภทกีฬาจะถูกนำมาเป็นตัวแปรในการจัดอับด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ การนำระบบการจัดลำดับใน Competition Mode มาเป็นเกณฑ์ในการแจกจ่ายเหรียญ $WIRTUAL ที่ต้องได้รับจาก Sweat Mining แล้ว จะเป็นการเพิ่มมูลค่าและรักษามูลค่าของเหรียญ $WIRTUAL ในระยะยาว และเป็นไปตามนโยบายที่ WIRTUAL วางไว้ ดังนั้นจึงมีแผนที่จะนำระบบ WIRTUAL Halving มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Tokenomics ที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน 

WIRTUAL Halving คือการลดจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่จะได้รับจาก Sweat Mining รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเหรียญ $WIRTUAL ใน Holders Level Standard, การยกเลิกจำหน่าย NFT ระดับ Tier 1 ทั้งหมด และเริ่มต้นจำหน่าย NFT ระดับ Tier 2 แทน

เราจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้น WIRTUAL Halving โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเริ่มระบบนี้ เมื่อพิจารณนาจากจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละวัน หรือมีปัจจัยที่ส่งผลในการพิจารณาสำหรับการเริ่ม WIRTUAL Halving

การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์สำหรับ Holders Level Standard หลังจาก WIRTUAL Halving

Default

ผู้เล่นที่มี Holders Level Standard ในระดับ Default จะสามารถรับเหรียญได้สูงสุด 3 $WIRTUAL/เดือน

1. Starter (50 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 50 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet จะอยู่ระดับ Starter โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 7.5 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

2. Silver (100 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 100 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet คุณจะอยู่ระดับ Silver โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 15 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

3. Gold (300 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 300 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet คุณจะอยู่ระดับ Gold โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 30 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

 • สามารถใช้ฟีเจอร์ NFT Breeding ได้ในเลเวลนี้ขึ้นไปเท่านั้น
 • สามารถสร้าง Guild  ได้ในเลเวลนี้ขึ้นไปเท่านั้น

4.Business (500 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 500 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet คุณจะอยู่ระดับ Business โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 45 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

 • ได้รับส่วนลดในการจัดงาน Virtual Sport
 • สามารถเป็น Seller บนระบบ P2P ได้
 • สามารถสร้าง Challenge แข่งกับเพื่อนบนแอปฯ ได้ (User Generate Challenge Coming Soon!)

5. Platinum (2,000 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 2,000 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet คุณจะอยู่ระดับ Platinum โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 150 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในอนาคตเมื่อเหรียญ $WIRTUAL มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและการถือเหรียญของแต่ละระดับใช้จำนวนเหรียญมากเกินไป และอาจจะต้องลดจำนวนการถือเหรียญของแต่ละระดับลง เพื่อให้การถือเหรียญมีความสมดุลมากขึ้น เราจะให้ผู้ที่ถือเหรียญระดับ Platinum ขึ้นไป มาลงคะแนนเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการถือเหรียญ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี Platinum Holder Level Standard Reward ของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้ที่มี Holders Level Standard ในระดับ Platinum ขึ้นไป โดยเราจะจัดเป็นรอบ ซึ่งในแต่ละรอบจะมีวันกำหนดว่าคุณต้องอยู่ในระดับ Platinum ขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้นกี่วัน เราจะทำการ Snap เหรียญใน Internal wallet ของคุณทุกวัน และหากคุณถือครบก็รับไอเทมทันที ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้แจกไปหลายไอเทมด้วยกัน ประกอบไปด้วย

 1. Platinum Wing
 2. WIRnium Skin
 3. Aura
 4. The DNA Mystery Box (Genesis Edition)

6. Emerald (3,000 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 3,000 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet จะอยู่ระดับ Emerald
โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 180 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น)

 • สามารถทำรายการ NFT Breeding ได้ในระดับสูงสุด (Coming Soon)
 • สามารถเล่น Season Pass ได้โดยไม่เสียค่า Subscription (Coming Soon)

7. Master (12,500 $WIRTUAL)

สำหรับผู้ที่ถือเหรียญจำนวน 12,500 $WIRTUAL ขึ้นไป ใน Internal Wallet จะอยู่ระดับ Master โดยคุณจะได้รับเหรียญสูงสุด 500 $WIRTUAL/เดือน (เฉพาะ Competition Mode หรือ Challenge เท่านั้น) และในอนาคตคุณจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • Scholar NFTs และ Holder Level Badge ให้ผู้ใช้งานคนอื่น (ไม่จำเป็นต้องมี Guild)
 • ให้ผู้ใช้งานคนอื่นยืม $WIRTUAL
 • สิทธิพิเศษจาก WIRTUAL Metaverse Bank
 • Auto Whitelist ทุกแคมเปญของ WIRTUAL
 • ปลดล็อก Master DNA

การยกเลิกการจำหน่าย NFT ระดับ Tier 1 ทั้งหมด การเปิดตัวฟีเจอร์ NFT Marketplace การเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่าย NFT บน NFT Shop ในระบบ Gachapon และการวางจำหน่าย NFT ระดับ Tier 2

เหรียญ $WIRTUAL กับ NFT มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง โดยมูลค่าของเหรียญ $WIRTUAL จะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของ NFT ในตอนเริ่มต้น และจำนวน NFT ที่ถูกจำหน่ายจำเป็นมีต้องมีการรักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และการรักษามูลค่าของ NFT ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ WIRTUAL เป็นอย่างมาก

ซึ่ง NFT ทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ใช่เพียงแค่การนำไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน WIRTUAL และเพิ่ม Utility ของเหรียญ $WIRTUAL เท่านั้น แต่ WIRTUAL ต้องมีแผนรองรับในระยะยาวเพื่อรักษามูลค่าของ NFT ไว้ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้การกำหนดระดับ Tier ของ NFT จึงเป็นนโยบายที่ WIRTUAL ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น จึงได้ทำการประกาศไว้แก่ผู้ใช้งานไว้ก่อนแล้ว

NFTs. หลังจากเริ่มต้นการทำ WIRTUAL Halving เราจะยกเลิกการจำหน่าย NFT ระดับ Tier 1 ทั้งหมดบน NFT Shop และมีการนำ NFT ระดับ Tier 2 มาจำหน่ายแทน ซึ่ง NFT ระดับ Tier 2 จะเปลี่ยนรูปแบบค่าสถานะของ NFT จากเดิมที่ได้รับเหรียญต่อวันเป็นต่อเดือนแทน พร้อมกับการปรับเปลี่ยนระบบการจำหน่าย NFT บน NFT Shop ใหม่

ระบบการซื้อ NFT บน NFT Shop โดยปกติผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อ NFT ได้โดยตรง แต่การปรับเปลี่ยนระบบการซื้อ NFT บน NFT Shop ใหม่นี้ ผู้ใช้งานสามารถซื้อ NFT ได้จากระบบ Gachapon เท่านั้น และจะได้รับ NFT จากการสุ่มของระบบ Gachapon ซึ่งจะเป็นกลไกที่เพิ่มมูลค่าของ NFT ทั้งหมดที่ถูกซื้อไปก่อนหน้านั้น

การซื้อ NFT จากระบบ Gachapon ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อ NFT จากค่าสถานะที่ต้องการได้เช่น Max Receive หรือ Submission แต่ไม่สามารถเลือกประเภทกีฬาของ NFT เช่น Running, Walking หรือ Swiming และประเภทของช่องส่วมใส่สำหรับ NFT ได้ เช่น Headgear_1 หรือ Headgear_2 หรือ Cloth  การเปลี่ยนระบบการซื้อ NFT นี้ยังส่งผลดีต่อ Tokenomics ecosystem ของ WIRTUAL และเป็นการแก้ปัญหาอัตราการเฟ้อของ NFT อีกทั้งยังส่งผลในเชิงบวกต่อฟีเจอร์ NFT Marketplace อีกด้วย

หากผู้ใช้งานจะเลือกซื้อ NFT ตามความต้องการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อ NFT ชิ้นดังกล่าวได้จาก NFT Marketplace โดยตรง ซึ่งเป็นกลไลที่ผลักดันและสนับสนุน NFT Marketplace ของ WIRTUAL ในระยะยาวอีกด้วย

NFT ระดับ Tier 2 จะจัดจำหน่ายแทนที่ NFT ระดับ Tier 1 ทั้งหมด โดยค่าสถานะของ NFT ระดับ Tier 2 จะให้ผลตอบแทนเป็นแบบรายเดือน โดยถ้าผู้ใช้งานได้ผลตอบแทนของชุด NFT นั้น ๆ ครบตามจำนวนที่ถูกกำหนดไว้ในเดือนนั้น จะไม่สามารถได้รับผลตอบแทนอีกจนกว่าจะเริ่มเดือนใหม่ ซึ่งหลักการคำนวณเหรียญ $WIRTUAL จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน

นั่นหมายถึงเมื่อมีการ Earn จนครบตามค่าสถานะที่กำหนดไว้ใน NFT ชิ้นนั้น จะไม่ได้เหรียญ $WIRTUAL เพิ่มจนกว่าจะครบกำหนดสิ้นเดือน โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชุด NFT ที่สวมใส่เพื่อเพิ่มจำนวนการ Earn เหรียญ $WIRTUAL ในเดือนนั้นได้ และ NFT ชิ้นเดิมที่ Earn จนครบกำหนดแล้วจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะเริ่มต้นเดือนใหม่ ในที่นี้รวมไปถึงการขายให้ผู้ใช้งานอื่น ผู้ใช้งานนั้นก็จะไม่ได้รับเหรียญ $WIRTUAL จาก NFT ชิ้นนั้นจนกว่าจะเริ่มต้นเดือนใหม่เช่นกัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมี NFT ระดับ Tier 2 ชิ้นเดียวกัน 2 ชิ้นขึ้นไป สิทธิประโยชน์การ Earn เหรียญ $WIRTUAL จะไม่ทับซ้อนกัน โดยเราจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่แสดงค่าสถานะของการ Earn เหรียญ $WIRTUAL แก่ NFT ชิ้นนั้นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า NFT แต่ละชิ้นนั้นมีการ Earn เหรียญ $WIRTUAL ไปจำนวนเท่าไหร่ในเดือนนั้น

ซึ่งการยกเลิกการจำหน่าย NFT ระดับ Tier  1 ทั้งหมดและนำ NFT ระดับ Tier 2 มาจำหน่ายบน NFT Shop จะเป็นการเพิ่มมูลค่าและความต้องการของ NFT ระดับ Tier 1 เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการเฟ้อของ NFT ในระยะยาวอีกด้วย

การปรับเปลี่ยนระยะเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกาย

หลังจากการผ่าน WIRTUAL Halving นั้น WIRTUAL จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกาย ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นไป จะมีการเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายและนำผลการออกกำลังกายนั้นมาส่งผลในแอปพลิเคชัน WIRTUAL จากเดิม 5 นาที เพิ่มระยะเวลาเป็น 7 นาที 30 วินาที และหลังจากนั้นทุก ๆ 6 เดือน จะเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก 2 นาที 30 วินาที และเมื่อครบ 5 ปี ระยะเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายจะมีระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

 • วันที่ 18/02/2023 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 7 นาที 30 วินาที
 • วันที่ 18/08/2023 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 10 นาที
 • วันที่ 18/02/2024 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 12 นาที 30 วินาที
 • วันที่ 18/08/2024 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 15.00 นาที
 • วันที่ 18/02/2025 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 17 นาที 30 วินาที
 • วันที่ 18/08/2025 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 20 นาที
 • วันที่ 18/02/2026 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 22 นาที 30 วินาที
 • วันที่ 18/08/2026 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 25 นาที
 • วันที่ 18/02/2027 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 27 นาที 30 วินาที
 • วันที่ 18/08/2027 ปรับเวลาขั้นต่ำในการออกกำลังกายเป็น 30 นาที